شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

تفاوت هاب و سوئيچ تفاوت هاب و سوئيچ

تفاوت هاب و سوئيچ

در داخل هاب , تمام پورتها به هم وصل هستند و تمام ايستگاههای کاری شبکه از طريق هاب به هم وصل بوده و دارای مسير يکسان ميباشند , که برخورد پيش مي آيد.

مسير يکسان همچنين باعث ميشود که وقتی ۵ کامپيوتر با سرعت ۱۰۰ Mbps به هاب متصل هستند , اين ۵ کامپيوتر سرعت  ۱۰۰Mbps را به اشتراک بگذارند و پهنای باند  ۲۰Mbps به هر کامپيوتر برسد.

همچنين وقتی يک پورت در هاب , ديتا فريم دريافت ميکند ؛ اين فريم را در تمام پورتهای هاب کپی ميکند. اين قابليت باعث ميشود وقتی ترافيک شبکه زياد شد به طور جدی برخورد پيش آيد

در داخل يک سوئيچ , پورتها فقط توسط آدرسشان به هم متصل ميشوند و در شبکه , سوئيچ وقتی که دو کامپيوتر می خواهند به هم دسترسی داشته باشند , فقط آن دو را به هم وصل مي کند.

هر پورت سوئيچ سرعت ۱۰۰ Mbps دارای پهنای باند ۱۰۰ Mbps است . يک سوئيچ آدرس MAC کامپيوتری که به آن متصل است را ياد ميگيرد و وقتی که يک ديتا فريم را دريافت ميکند , آن را با جدول MAC خود بررسی می کند . اگر سوئيچ آن را در جدول MAC خودش پيدا کرد , آن را مستقيماً به همان پورت ميفرستد و به پورتهای ديگر نميفرستد. اينها دلايلی است که در سوئيچ به ندرت برخورد رخ ميدهد.