شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

مزایای اتوماسیون مزایای اتوماسیون

مزایای اصلی اتوماسیون عبارتند از :

افزایش تولید یا بهره وری

بهبود کیفیت و یا بهبود پیش بینی کیفیت

بهبود ثبات (سازگاری )فرایند ها یا محصولات

افزایش ثبات خروجی

کاهش هزینه های مستقیم و هزینه های نیروی انسانی

نصب اتوماسیون در عملیات ،باعث کاهش زمان چرخه عملیات شوند .

جایگزینی برای اپراتورهای انسانی ،در وظایفی که در محیط های خطرناک انجام می شوند (به عنوان مثال آتش ،فضا ،آتشفشان ،تاسیسات هسته ای ،زیر آب و … )

انجام وظایفی که فراتر از توانایی های انسانی نظیر اندازه ،وزن ،سرعت ،استقامت و غیره اند .

زمان کار و عملیات را به طور چشم گیری کاهش می دهد .

کارگران را برای گرفتن نقش های دیگر ،آزاد می کند .

مشاغل سطح بالایی را در توسعه ،استقرار ،نگهداری و اجرای فرآیند های خودکار درگیر می کند .

برچسب‌ها:,