شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

شرکت فنی مهندسی پارسه | parseh-gilan

نرم افزار حسابداری لوازم پزشکی نرم افزار حسابداری لوازم پزشکی

نرم افزار حسابداری فروشندگان لوازم پزشکی

نرم افزار لوازم پزشکی ، نرم افزار حسابداری پرنس ویژه مدیریت و حسابداری فروشندگان لوازم پزشکی است .امکان گزارش تحلیل آماری از امکانات منحصر بفرد این نرم افزار است .

مزایای نرم افزار :

-گزارش تحلیل آماری